خدمات برندینگ

برند شما چیزی فراتر از یک لوگو و نام است. برندسازی درواقع برنامه‌ریزی در راستای احساس و برداشتی‌ست که مخاطب باید در مواجهه با برند شما داشته باشد.

خدمات بارکد در بخش برندینگ شامل سه فاز تحقیقات، هویت‌سازی و اجرای آن به شکل بصری (برندبوک) و نوشتاری است.

بارکد

ایده ها آسان هستند؛ اجرای آنها دشوار است.